วันมาฆบูชา

ช่วยแชร์ด้วยนะครับ

มาฆบูชา แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๓  
วันนี้ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจาก เป็นวันที่มีการประชุมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ หรือที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” เกิดขึ้นที่วัดเวฬุวันใกล้กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ วันจาตุรงคสันนิบาตบางครั้งเราเรียกว่า “วันพระธรรม” 

การประชุมที่ประกอบด้วยองค์ ๔ คือ
๑) พระสงฆ์สาวกล้วนเป็นพระอรหันต์
๒) พระสงฆ์สาวกล้วนเป็นเอหิภิกขุ  พระพุทธเจ้าบวชให้เอง
๓) พระสงฆ์สาวกจำนวน ๑,๒๕๐ องค์ มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
๔) พระพุทธเจ้าเห็นเป็นอัศจรรย์ จึงได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์

 

วิธีปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดนี้ มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าโดยตรง ในปัจจุบันนิยมปฏิบัติคล้ายคลึงกัน คือ
๑) การทำบุญตักบาตรที่บ้านหรือที่วัดในตอนเช้า
๒) การไปนมัสการ ไหว้พระ สวดมนต์ และทำบุญตามวัดต่าง ๆ
๓) การฟังพระธรรมเทศนา และปฏิบัติสมาธิภาวนา
๔) การสนทนาธรรมกับพระภิกษุหรือผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนา
๕) การรักษาศีล ๕
๖) การไปเวียนเทียนที่วัด (นิยมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา และวันอาสาฬหบูชา)

กิจกรรมทางศาสนา ณ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่)

วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
เวลา 07.09 น. ขอเชิญญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายร่วมกัน ตักบาตรข้าวสวยหุงสุก/ของแห้ง/อาหารคาว-หวาน
เวลา 19:00 ร่วมกันเวียนเทียน ณ รอบ อุโบสถ วัดเจดีย์ ไอ้ไข่


ช่วยแชร์ด้วยนะครับ