พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (อภิชิต พุทฺธสโร)

สภาพเดิมของวัดเจดีย์วัดเจดีย์ เป็นวัดร้างมาเป็นเวลานาน แต่มีสิ่งศักดิสิทธิ์ที่คนในพื้นที่บนบานศาลกล่าวเมื่อมีทุกข์ร้อน เช่น วัวหาย ควายสูญ คือ “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” เมื่อของหายได้คืน ก็จะมีการแก้บนตามวิธีของชาวบ้านที่ปฏิบัติตาม ๆ กันมา เจ้าคณะอำเภอสิชลในสมัยนั้นเห็นว่าเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางจิตใจของชาวบ้าน เห็นควรพัฒนาให้เป็นวัด จึงรายงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ขอยกวัดเจดีย์ เป็นวัดมีพระสงฆ์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศแจ้งความ ยกเป็นวัดมีพระสงฆ์ เมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ จากนั้นมีพระครองวัดเป็นเจ้าอาวาส หรือเป็นรักษาการเจ้าอาวาส รูปแล้วรูปเล่า แต่ละรูปอยู่ได้ไม่นานก็ย้ายไปอยู่วัดอื่น อาจเป็นเพราะอัตคัดขัดสนในเรื่องการขบฉันท์ ไม่ค่อยมีกิจนิมนต์ ขาดแคลนในเรื่องปัจจัยไทยธรรม วันพระ ๘ ค่ำ ๑๕ค่ำ ชาวบ้านมาทำบุญที่วัดน้อย

          ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๔๒  พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ ขณะนั้นยังไม่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ นามและฉายา พระอภิชิต พุทฺธสโร ได้รับการแต่งตั้งจาก เจ้าคณะตำบลฉลอง ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีแรกที่ขึ้นครองวัด พื้นที่วัดเจดีย์มีเพียง ๙ ไร่ ๒ งาน ๔๓ ตารางวา เสนาสนะ มีศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิ ๓ หลัง อุโบสถ ๑ หลัง โรงฉันท์ ๑ หลัง สภาพของเสนาสนะดังกล่าวเก่า ๆ สร้างด้วยไม้ บางส่วนผุพัง หรือไม่ก็กระเบื้องแตก หลังคารั่ว มีลานวัดแคบ ๆ บริเวณวัดมีต้นไม้ใบหญ้างอกงามตามธรรมชาติอย่างระเกะระกะ

          ก่อนที่ พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ มารักษาการเจ้าอาวาส รอบ ๆ วัดมีคนหลายพวก พวกที่มีความศรัทธากับวัดอย่างเหนียวแน่นก็มี พวกที่ชอบนินทาพระวัดข้างบ้านตนเอง เอาพระวัดที่มีชื่อเสียงมาเปรียบเทียบ แล้วสรุปว่าพระวัดนี้ไม่ดี ถึงวันพระ หิ้วปิ่นโตเดินผ่านหน้าวัดเจดีย์ ไปวัดอื่นก็มี กลุ่มที่มาวัดทุกวันพระ ไหว้พระสวดมนต์ไปตามความเห็นตนเอง ไม่มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน บางกลุ่มนับถือพระพุทธศาสนาแต่ไม่ยอมเข้าวัดก็มี บางกลุ่มมีมิจฉาทิฐิ ติดสุรายาเมา ใช้ชีวิตให้ล่วงพ้นไปวัน ๆ พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ มารักษาการเจ้าอาวาส ใน ๒ – ๓ ปีแรก ท่านจึงมุ่งเน้นเรื่องคน พูดคุยกับคน พัฒนาคน โดยนำหลักคิด ทฤษฎี ทางพุทธศาสน์ คือ พระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธองค์ มาใช้ตามหลักวิชาการ ซึ่งท่านได้รับการศึกษาอบรม มีความรู้ทั้งทางด้านปริยัติ และปฏิบัติ ทั้งคดีโลกและคดีธรรมนำมาบูรณาการ ประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับภูมิปัญญาระดับชาวบ้าน

หลังจากพระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (อภิชิต พุทธสโร) เป็นเจ้าอาวาส ดำริหาทุนพัฒนาวัดท่านปรึกษากับญาติโยมใกล้วัดที่ศรัทธามาแต่เดิมเพียงไม่กี่คน โดยจัดสร้างวัตถุมงคล “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” ต่อจากท่านพระครูเจติยาภิรักษ์ (เทิ่ม) อดีตเจ้าอาวาสที่เคยสร้างเหรียญ“ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์”แจกจ่ายในงานฉลองสมณศักดิ์ การสร้างวัตถุมงคล “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์”ครั้งนี้มีการทำพิธีสามวาระ เชิญท่านขุนพันธรักษ์ราชเดช เป็นเจ้าพิธี นิมนต์พระเถราจารย์ที่เข้มขลังในวิทยาคุณที่มหาชนชาวภาคใต้เคารพนับถือ ซึ่งท่านทั้งนั้นก็ให้ความเมตตาพระภิกษุหนุ่มผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา พระเถราจารย์ทั้งนั้นรับนิมนต์มาร่วมทำพิธี นั่งปรกอธิษฐานจิตบรรจุพระพุทธคุณลงในวัตถุมงคลตามหลักวิชศาสตร์โบราณ เมื่อเสร็จพิธีให้ญาติโยมที่มีจิตอาสานำไปเสนอเช่าบูชากับคนที่รู้จัก ประมาณห้าปีเกียรติคุณของ “ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์” ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้เช่าบูชา ปากต่อปากที่กล่าวขานถึงทำให้ขยายออกไปต่างอำเภอ ต่างจังหวัด คนมาวัดเพิ่มขึ้นจากเดิมนอกจากวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำ เป็นคนหลายจังหวัดมาวัดทุกวันด้วยพาหนะรถส่วนตัว บ้างก็เหมารถบัสมาวัดวันละหนึ่งถึงสองพันคน

          เมื่อวัดมีเงินจากการอนุโมทนาพระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (อภิชิต พุทธสโร) ก็พัฒนาวัด เช่น ซื้อที่ดินเอกสารสิทธิ์เป็นของวัดขยายพื้นที่วัด สร้างอาคาร สร้างลานจอดรถ สร้างอุโอสถหลังใหม่ สร้างพระประธาน โดยจัดงาน ๘ คืน ๙ วัน ทำพิธีอัญเชิญยกองค์พระประธานขึ้นสู่อุโบสถ บรรจุพระสารีริกธาตุในเกศพระประธาน และวางเขตปักหลักวิสุงคามสีมา ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ การจัดงานในครั้งนั้น มีสาธุชนทั้งใกล้และไกลมาร่วมบุญไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ คน จากนั้นวัดเจดีย์ ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (อภิชิต พุทฺธสโร)

เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ หมู่ 7 ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

สถานะเดิม ชื่อ  อภิชิต  นามสกุล  งามคม เป็นบุตรคนที่ ๕ ของนายวิชัย งามคม   และนางจินดา  งามคม(ซังปาน) มีพี่น้องร่วมมารดา ๕ คน เกิดเมื่อวันที่ ๒๔  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๐     ที่บ้านในดอน เลขที่ ๙๔ หมู่ที่ ๕  ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

บรรพชา เมื่อวันที่ ๖  เดือนเมษายน พ.ศ.  ๒๕๓๕ ณ วัดเขาน้อย ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พระเทพปัญญาสุธี วัดแจ้ง (พระอารามหลวง) ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอุปัชฌาย์  

อุปสมบท เมื่อวันที่  ๒๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ พัทธสีมาวัดเขาน้อย  ตำบลเขาน้อย  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย พระเทพปัญญาสุธี วัดแจ้ง (พระอารามหลวง) ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์   พระครูโกศลวรกิจ วัดเขาน้อย  ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระกรรมวาจาจารย์  พระครูโสภณ-ธรรมวัฒน์ วัดจันทาราม  ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอนุสาวนาจารย์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ๑๓๐ วัดเจดีย์ หมู่ที่ ๗ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๔ ๖๒๖ ๓๔๒๑

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๒ : สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนบ้านน้ำขาว ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช       

พ.ศ. ๒๕๓๘ : สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนสาธิตศึกษา  วิทยาลัยสงฆ์ภาคทักษิณ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

พ.ศ. ๒๕๓๗ : สำเร็จนักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัด นครศรีธรรมราช  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   

พ.ศ. ๒๕๔๔ : สำเร็จปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา-ลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ.๒๕๔๕ : สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬา-ลงกรณราชวิทยาลัย   

พ.ศ. ๒๕๕๙ : สำเร็จปริญญาโท พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัย   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒.๗ ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๔๖ : หลักสูตรสาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ตามมติมหาเถรสมาคม จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๔๘ : หลักสูตรตามโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม  

พ.ศ. ๒๕๕๒ : หลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพพระสอน ศีลธรรมในโรงเรียน” ของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

พ.ศ. ๒๕๕๒ : หลักสูตรวิทยากรแกนนำ “๑ เขตพื้นที่การศึกษา ๑ ศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรม” ของ กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษาดูงานด้านการพระพุทธศาสนา

วัดโกรกกราก จังหวัดสมุทรสาคร

วัดพนัญเชิง วรวิหาร จังวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดโสธรวราราม วรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดฉลอง จังหวัดภูเก็ต

วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ

วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร

ต่างประเทศ

ประเทศเวียตนาม

ประเทศพม่า

ประเทศศรีลังกา

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประวัติการทำงาน

พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๗ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับความไว้วางใจจากพระมหาเถระเจ้าคณะปกครอง ให้ดำรงตำแหน่งตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเจดีย์ ตำบลฉลอง อำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ.๒๕๔๖  ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์  ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ. ๒๕๕๕ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนเจ้าคณะตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช   

พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช